در این پست می توانید بعضی از برداشت هایی که از حساب کوین پات به والت یا کیف پول اصلی انجام شده است را مشاهده فرمایید، به عبارتی دیگر می توانید تعدادی از پرداخت های صورت گرفته از سوی این سایت را ببینید. برای دیدن هر سری، روی آنها کلیک کنید.

رسید پرداختی های سایت کوین پات 1

رسید پرداختی های سایت کوین پات 2

رسید پرداختی های سایت کوین پات 3

رسید پرداختی های سایت کوین پات 4

رسید پرداختی های سایت کوین پات 5

رسید پرداختی های سایت کوین پات 6

رسید پرداختی های سایت کوین پات7

رسید پرداختی های سایت کوین پات 8 

رسید پرداختی های سایت کوین پات 9 

رسید پرداختی های سایت کوین پات 10