در اینجا دو تا از رسیدهای پرداختی دو سایت Moon Dogecoin و Moon Cash را قرار می دهم که در آنها مبلغ هر Claim تقریبا 2/5 برابر شده است. این کار با درصدهای بالای سه نوع پاداش پرداختی این سایت ها، یعنی Daily Loyalty Bonus (پاداش وفاداری روزانه)، Referral Bonus (پاداش رفرال ها) و Mystery Bonus (پاداش اسرار آمیز) امکان پذیر شده است.

 

سایت Moon Dogecoin:

همان طور که در تصویر زیر می بینید، Claim amount یا مبلغ Claim برابر با 0.33 داگ کوین است. ولی با اضافه شدن 3 نوع پاداش وفاداری روزانه، رفرال ها و اسرار آمیز، در نهایت در این Claim مبلغ 0.67 داگ کوین پرداخت شده است. یعنی0.34 داگ کوین بیشتر از مبلغ اولیه Claim می باشد.درصورتی که پاداش وفاداری روزانه ، پاداش رفرال ها و پاداش اسرار آمیز شما 100 درصد باشد مقدار داگ گوین دریافتی بیشتر می شود.


 

در رسید بالا پاداش وفاداری روزانه % 100 و پاداش رفرال ها %1 است و پاداش اسرار آمیز %1 است که در مجموع باعث می شوند تا مبلغ Claim تقریبا دو و نیم برابر گردد.در صورتی که پاداش وفاداری روزانه،پاداش رفرال ها  پاداش اسرار آمیز شما  100 درصد باشد.مبلغ دریافتی شما 4 برابر می شود.

توجه: پاداش رفرال ها در واقع پاداش به ازای تعداد رفرال های فعال است که در آن رفرال فعال به رفرالی گفته می شود که در 3 روز گذشته، حداقل یکبار Claim داشته باشد.

سایت Moon Cash:
در اینجا نیز Claim amount ما 68 ساتوشی بیت کوین کش است. که این رقم به علاوه سه پاداشی که در بالا توضیح دادیم، در مجموع تقریبا دو و نیم  برابر شده و مبلغ 154 ساتوشی به عنوان مبلغ نهایی ثبت شده است.
در رسید زیر، پاداش وفاداری روزانه %100 و پاداش رفرال ها %1 است و پاداش اسرار آمیز که به صورت اتفاقی به ما تعلق می گیرد، %26 درصد است.در صورتی که پاداش وفاداری روزانه، پاداش رفرال ها و پاداش اسرار آمیز شما 100 درصد باشد.مبلغ دریافتی شما 4 برابر می شود.
برای اطلاعات بیشتر در مورد انواع پاداش ها در مجموعه سایت های Moon، اینجا را کلیک نمایید