قرار بود بعضی اوقات نیز رسیدهایی از پرداختی های سایت کوین پات در این سایت بگزاریم تا هم اثباتی بر پرداخت سایت کوین پات باشد و همچنین دوستان تشویق شوند و انگیزه بهتری برای ادامه کار با کوین پات و سایت های هفتگانه به دست آورند. در این پست، سری دیگری از رسیدهای پرداختی سایت کوین پات قرار داده شده است. 5 رسید مربوط به ارزهای دیجیتال بیت کوین، لایت کوین، داگ کوین، دش کوین و بیت کوین کش، و یک رسید هم مربوط به تبدیل توکن های کوین پات به بیت کوین است.
رسید پرداخت سایت کوین پات به مبلغ چهارصد و بیست و پنج هزار ساتوشی بیت کوین
 
رسید پرداخت سایت کوین پات به مبلغ پنج میلیون لیتوشی لایت کوین

رسید پرداخت سایت کوین پات به مبلغ پانصدوسه هرار ساتوشی بیت کوین کش

رسید پرداخت سایت کوین پات به مبلغ یک میلیون و دویست داتوشی دش کوین

رسید پرداخت سایت کوین پات به مبلغ 517 داگ کوین

رسید تبدیل 92930 توکن کوین پات به 143726 ساتوشی بیت کوین