در ادامه گذاشتن تعدادی از رسیدهای پرداختی از سوی سایت کوین پات، در این پست برآنیم تا تعداد دیگری از این رسیدها را تقدیم به حضورتان کنیم تا با پشت گرمی بیشتری به ادامه فعالیت در این سایت عالی بپردازید و از بابت پرداخت درآمدتان از سوی این سایت مطمئن شوید و نگران آن نباشید. در رسیدهایی که در زیر خواهید دید، رسید پرداختی برای هر 5 ارز پرداختی از کوین پات، یعنی بیتکوین، لایتکوین، داگکوین، دش کوین، بیتکوین کش گزاشته شده است. همچنین یک رسید مربوط به تبدیل توکن های کوین پات به ارز دیجیتال است که در اینجا این ارز دیجیتال، بیتکوین می باشد.

رسیدهای پرداختی از سوی سایت کوین پات:

 

رسید پرداختی به مبلغ دویست و پنجاه هزار داتوشی یا 0.00250000 دش کوین

 

رسید پرداختی به مبلغ یک میلیون لاتوشی یا 0.01000000 لایتکوین

 

رسید پرداختی به مبلغ صد هزار ساتوشی یا 0.00100000 بیتکوین کش

 

رسید پرداختی به مبلغ بیش از پانصد داگکوین

 

رسید پرداختی برای مبلغ دویست هزار ساتوشی یا 0.00200000 بیتکوین

 

رسید تبدیل 36030 توکن کوین پات به 54075 ساتوشی بیتکوین