در این پست جدیدترین رسیدهای پرداختی سایت کوین پات قرار داده شده است. این رسیدها، رسید پرداختی کوین پات برای تمام ارزهای موجود در آن است:


 

رسید پرداختی به مبلغ دویست داگ کوین


رسید پرداختی به مبلغ چهارصد هزار داتوشی یا 0.00400000 دش کوین


رسید پرداختی به مبلغ یک میلیون لیتوشی یا 0.01000000 لایت کوین


رسید پرداختی به مبلغ صد و شصت هزار ساتوشی یا 0.00160000 بیت کوین


رسید پرداختی به مبلغ صد هزار ساتوشی یا 0.00100000 بیت کوین کش


رسید تبدیل 28091 توکن کوین پات به 43232 ساتوشی بیت کوین