در این پست جدیدترین رسیدهای پرداختی سایت کوین پات قرار داده شده است. این رسیدها، رسید پرداختی کوین پات برای تمام ارزهای موجود در آن است: 


رسید پرداختی به مبلغ سیصد و بیست هزار داتوشی یا  0.00320000 دش کوین

رسید پرداختی به مبلغ یک میلیون لیتوشی یا 0.01000000 لایت کوین


رسید پرداختی به مبلغ دویست هزار ساتوشی یا 0.00200000 بیت کوین


رسید پرداختی به مبلغ پانصد داگ کوین


رسید پرداختی به مبلغ دویست هزار ساتوشی یا 0.00200000 بیت کوین کش


رسید تبدیل 21198 توکن به 28888 بیت کوین