در این پست چندتا از رسیدهای پرداختی جدید سایت کوین پات را قرار می دهم. تمام  پرداخت ها ظرف 24 تا 48 ساعت واریز گردیده اند.  

رسید پرداختی 100 داگ کوین از سوی سایت کوین پاترسید پرداختی دویست هزار ساتوشی دش کوین یا 0.00200000 دش کوین از سوی سایت کوین پاترسید پرداختی پانصد هزار لاتوشی یا 0.00500000 لایت کوین از سوی سایت کوین پاترسید تبدیل 2481 توکن کوین پات به 3460 ساتوشی بیت کوین در سایت کوین پات
رسید تبدیل 14139 توکن کوین پات به 14957 ساتوشی بیت کوین در سایت کوین پات